Clientenraad en Familieraad

Binnen deBreedonk hebben cliënten niet alleen inspraak op afspraken met betrekking tot de dagelijkse zorg, maar ook op het beleid van deBreedonk. Voor de locatie Mastbos en de thuiszorg zijn cliëntenraden en voor de locatie Molenstaete is een familieraad ingesteld. Deze raden vertegenwoordigen de cliënten en behartigen hun belangen richting management en bestuur. Hiervoor bestaat een wettelijke basis: de WMCZ (Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen).

 

 

De cliëntenraad/familieraad

Leden van de cliëntenraad/familieraad worden gekozen. Iedere cliënt kan aangeven zitting te willen nemen in de cliëntenraad/familieraad. In de praktijk is het lang niet altijd mogelijk om cliënten te vinden, die willen of kunnen meedoen in de cliëntenraad. Op locatie Molenstaete is een familieraad ingesteld, die de belangen behartigt van de bewoners kleinschalig wonen, omdat zij dit zelf niet meer kunnen. De familieraad heeft een eigen folder, waarin u meer kunt lezen over deze familieraad. Maar ook in de cliëntenraad van locatie Mastbos en de thuiszorg is het mogelijk dat een cliënt vertegenwoordigd wordt door anderen, zoals bijvoorbeeld een familielid. Toch gaat de voorkeur uit naar een cliëntenraad die bestaat uit zoveel mogelijk cliënten. Cliëntenraden/familieraad mogen zich indien nodig extern laten adviseren. Ruim van tevoren wordt bekend ­gemaakt wanneer er nieuwe verkiezingen zijn, zodat men zich op tijd verkiesbaar kan stellen.

 

De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar voor overleg. Daar bepalen de leden hun standpunt over de gang van zaken binnen deBreedonk en over landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgverlening en/of het beleid van deBreedonk. De cliëntenraad maakt regelmatig bekend wie de leden zijn, wanneer er bijeen­komsten zijn en welke onderwerpen aan de orde zullen komen.

 

Daarnaast overlegt de cliëntenraad regelmatig met een of meerdere vertegenwoordigers van de zorgaanbieder, over alle zaken die voor de bewoners van belang kunnen zijn. De notulen van alle bijeenkomsten kunnen worden ingezien bij het secretariaat. Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van het werk van de cliëntenraad, zodat alle cliënten van deBreedonk inzicht hebben in de wijze waarop hun belangen zijn behartigd.

 

Rechten

De cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben een overeenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd welke rechten de cliëntenraad heeft. Het gaat om de volgende rechten:

  • Informatierecht
  • Adviesrecht
  • Verzwaard adviesrecht

 

Informatierecht

De Raad van Bestuur van deBreedonk heeft de plicht de cliëntenraad op de hoogte te brengen van alle zaken die voor het welzijn van de cliënten van belang zijn.

Een voorbeeld is de financiële situatie:De Raad van Bestuur dient de cliëntenraad te informeren over mogelijke tekorten in het budget en over de manier waarop die kunnen worden aangezuiverd. Tevens moet de Raad van Bestuur de cliëntenraad ook informeren over eventuele overschotten en wat daarmee gedaan zou kunnen worden.

 

Adviesrecht

De cliëntenraad heeft het recht haar mening te geven over alle belang­rijke beslissingen. Wanneer deBreedonk bijvoorbeeld voornemens is te gaan uitbreiden of bij een voorgenomen samenwerking met een andere organisatie, dient de Raad van Bestuur de cliëntenraad te vragen hoe zij daarover denkt. De directie mag over dit soort zaken geen beslissing nemen zonder eerst de cliëntenraad te hebben geraadpleegd.

De cliëntenraad heeft ook het recht om ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van deBreedonk van belang zijn.

 

Verzwaard adviesrecht (instemmingsrecht)

Wanneer beslissingen genomen worden die directe invloed hebben op de dagelijkse zorg en dienstverlening aan de cliënten, kan zo’n beslissing alleen worden genomen als de cliëntenraad ermee instemt. Bijvoorbeeld bij benoeming van een manager van de zorgteams. De leden van de cliëntenraad moeten in dat geval van tevoren kennis­maken met deze nieuwe functionaris en akkoord gaan met zijn of haar benoeming.

 

Plichten

De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij als lid van de cliëntenraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht vervalt niet bij het einde van het lidmaatschap.

 

Contact

Indien u meer informatie wenst over de cliëntenraden en/of de familieraad dan kunt u zich wenden tot het secretariaat via directiesecretariaat@breedonk.nl of 076-5654250.