ANBI- instelling

Stichting deBreedonk is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het daarbij behorende RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 28.87.435.


Stichting deBreedonk kent een éénhoofdige Raad van Bestuur, gevormd door de heer H.E. Weenink. Door de Raad van Toezicht is, conform de WNT (Wet Normering Topinkomens) een beloningsbeleid vastgesteld voor de bestuurder. Dit beloningsbeleid en de invulling daarvan zijn nader toegelicht in het jaardocument. Dit jaardocument is te vinden via de internetpagina van het CIBG, onder de instellingsnaam `deBreedonk` met de plaatsnaam `Breda`.