Visie op zorg

deBreedonk gaat er van uit dat ieder mens uniek is. Daarom wordt zelfbeschikking en zelfstandigheid van cliënten sterk bevorderd. Onze medewerkers dienen de persoonlijke levenssfeer van alle cliënten te beschermen. Bewoners, familie en bezoekers worden op respectvolle wijze bejegend. Wij verlangen op onze beurt onderling respect van cliënten en familie en respect jegens de organisatie en de medewerkers.

Mensen kunnen met hun zorgvraag bij ons terecht zonder dat onderscheid wordt gemaakt in cultuur, afkomst of geloof. deBreedonk garandeert dat iedereen zijn of haar levensovertuiging geheel naar eigen inzicht in de praktijk kan brengen.

Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk. De organisatie heeft vraaggestuurde zorg hoog in het vaandel staan. Er wordt goed en regelmatig geluisterd en gekeken naar de wensen en behoeften van iedere afzonderlijke cliënt. Binnen professionele opvattingen en mogelijkheden wordt er alles aan gedaan om daaraan tegemoet te komen. Ook het persoonlijke levensverhaal van de cliënt speelt een cruciale rol in de manier waarop het zorg- en dienstenpakket wordt samengesteld en waarop medewerkers ondersteuning en begeleiding geven.

Een ander belangrijk aandachtspunt van deBreedonk is dat de zorg en dienstverlening zoveel mogelijk geïntegreerd en samenhangend wordt aangeboden. Dat betekent dat alle aspecten van wonen, zorg en welzijn door de medewerkers in de dagelijkse praktijk met elkaar worden verbonden. Via een inter- en multidisciplinaire aanpak wordt zodoende bereikt dat het geheel méér is dan de som der delen. Ook de mantelzorg en het vrijwilligerswerk worden hierbij betrokken.

Er wordt door ons gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit in tijd en persoon binnen de zorg en dienstverlening. Wij geven hieraan vorm door aan iedere cliënt een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV`er) te koppelen, die in overleg met de cliënt alle zorg en dienstverlening coördineert en afstemt op diens wensen.

deBreedonk schenkt veel aandacht aan het creëren van en consequent vasthouden aan een huiselijke sfeer, waarbij het wonen en welzijn een even prominente plaats inneemt als de zorgverlening. Alle cliënten moeten zich bij ons thuis voelen en op veilige wijze invulling kunnen geven aan hun leven.

Wij willen het welzijn en de autonomie van zelfstandig wonende cliënten bevorderen door het bieden van een breed pakket aan wonen, zorg en welzijn. Wij bieden tijdelijke of permanente huisvesting, zorg en behandeling aan zorgbehoevende cliënten. Deze ‘producten’ worden aangeboden in een sociale en levendige woonomgeving. De begrippen zorg op maat, zelfredzaamheid, privacy, individuele vrijheid en zelfbeschikking van de cliënt staan hierbij centraal.

deBreedonk wil het werkgeverschap vorm geven door het bieden van een werkklimaat waarin mogelijkheden worden geboden tot het nemen van verantwoordelijkheid en zelfontplooiing. De begrippen openheid, collegialiteit, betrokkenheid, professionaliteit en doelmatigheid staan hierbij centraal.

Als kernbegrippen in deze zorgvisie kunnen dus worden aangeduid:

  • Zelfbeschikking
  • Zelfstandigheid
  • Uniciteit
  • Privacy
  • Respect
  • Maatwerk
  • Integratie
  • Inter- en multidisciplinair
  • Continuïteit
  • Huiselijkheid.